จัดทำกิจกรรมทำงานร่วมกัน CSWE 2023 – Com-Sci Web Editor

ผม และเพื่อน ๆ ในแผนการเรียนได้ทำกิจกรรม CSWE 2023 ร่วมกันตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2566 – 30 กันยายน 2566 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรกโดยผมได้รับหน้าที่ให้คิดกิจกรรม และวางแผนการทำงาน โดยจะแบ่งการทำงานออกเป็นหลาย ๆ ทีมดังนี้ ได้แก่ 1.UI/UX 2.Front-End Developer 3.Back-End Developer 4.Data Developer และเมื่อผมได้ทำการแบ่งงานเสร็จก็ได้ทำการนัดประชุมงานเพื่อตรวจสอบงานเป็นระยะ และเพื่อถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นขณะการทำงานของแต่ละฝ่าย โดยจุดประสงค์การจัดกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้เพื่อน ๆ ในแผนการเรียนรวมถึงตัวผมเองได้ฝึกฝนในการทำงานเป็นทีมด้านคอมพิวเตอร์ ในการสร้างผลงานร่วมกัน และยังทำให้ผมได้ฝึกบริหารจัดการคนในจำนวนมากในการทำงานหนึ่งให้เสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะการทำงานเป็นทีมเป็นทักษะที่สำคัญอย่างมากในการทำงานสายเทคโนโลยีในอนาคตจึงฝึกหาประสบการณ์ไว้ก่อนที่จะเข้ารับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และเพื่อให้สามารถจบมาเป็นบุคคลากรคุณภาพ ที่จะสามารถทำงานกับใครก็ได้ ในบริษัทใดก็ได้ ให้สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้วำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งนี้งานเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาดการสนับสนุนจากอาจารย์ และความร่วมมือจากเพื่อน ๆ

โดยหน้าที่หลัก ๆ ของผมมีดังนี้

1.แบ่งงานออกเป็น 4 กลุ่ม
2.กระจายงาน
3.รับผิดชอบในส่วนของ Front-End หลัก ๆ ในหน้าผลงาน (Works) และหน้ากิจกรรม (Activities) และสนับสนุนการทำงานในหน้า Home และทุก ๆ หน้าที่เกิดปัญหาขึ้นที่คนในทีมไม่สามารถแก้ไขได้ รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาของทีมอื่น ๆ อีกด้วย
4.รับผิดชอบในส่วนของ Back-End หลัก ๆ ในหน้าอัพโหลดผลงาน (Works) หน้ากิจกรรม (Activities) หน้าอัพโหลดรูปภาพเข้าฐานข้อมูลระบบ (Uploads) หน้าเข้าสู่ระบบ ( หน้า Log-in ) สำหรับลงชื่อเข้าสู่หน้าควบคุมระบบ และหน้าควบคุมระบบ (Dashboad) ที่รวบรูปทุก ๆ สิ่งทุกอย่างในหลังบ้านเอาไว้ในที่เดียวกัน ทั้งการอัพโหลดรูปภาพ และการโพสต์ข่าวสารต่าง ๆ โดยมีการใช้ภาษา sql , PHP , HTML , CSS , Javascripts เป็นหลักในการสร้างข้อมูล และดึงข้อมูลมาเเสดงผลทั้ง Front-end และ Back-end
5.รับผิดชอบในส่วนของ Data ของทั้งระบบ เช่น phpmyadmin , mysql เป็นต้น เพื่อสร้างระบบ Back-End และสร้างข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อระบบทั้งหมด ตลอดการรับค่ารูปภาพ และข้อความต่าง ๆ รวมถึงการเก็บชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน
6.เป็นผู้อัพโหลดข้อมูลข่าวสาร ผลงาน กิจกรรมเบื้องต้นในเว็บไซต์ 1-5 รายการ
7.เป็นผู้จัดประชุมในทุก ๆ ครั้ง และวางแผนการเดินหน้าทิศทางงาน
8.เป็นผู้ออกแบบ จัดทำกิจกรรมต่าง ๆ และจัดทำ Infographic ต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์งาน และการนำเสนองานในที่ประชุม
9.เป็นผู้รวบรวมเว็บไซต์จากทุก ๆ ทีมให้เป็นหนึ่งเดียว
10.เป็นผู้จัดทำ และออกแบบเกียรติบัตรของทุก ๆ ทีม
11.เป็นผู้จัดทำ Google Form สำหรับประเมินงาน CSWE 2023 ครบทั้ง 4 ด้านทั้ง 1.UI/UX 2.Front-End Developer 3.Back-End Developer 4.Data Developer และอื่น ๆ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงงานในอนาคตต่อไป
12.เป็นผู้จัดทำคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด เพื่อนำส่งอาจารย์ที่ปรึกษา ( CSWE 2023 Guide Book )

ปัญหา และประสบการณ์ที่ได้รับ

1.ปัญหาการกระจายงานที่ยังทำได้ไม่ดีในช่วงแรก ๆ
2.ปัญหายิบย่อยรายบุคคลในการทำงาน
3.ปัญหาต่าง ๆ มากมายด้านคอมพิวเตอร์ บัค และการไม่ตอบสนองของโปรแกรมที่ใช้ทำงานต่าง ๆ การเขียนโค้ดผิดของคนในทีม ส่งผลให้ต้องย้อนกลับมาแก้ไข รวมถึงปัญหาความสะเพร่าของตนเองในการทำงาน จึงควรปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.ได้ฝึกฝนการทำงานเป็นทีมขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ในการทำงานด้านคอมพิวเตอร์
2.ได้ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และปัญหายิบย่อย ๆ ต่าง ๆ ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
3.ได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาพื้นฐานคอมพิวเตอรในการเขียนเว็บไซต์ครบวงจร ได้แก่ 1.HTML 2.CSS 3.Javascripts 4.PHP 5.SQL
4.ได้สัมผัสการทำงานพื้นฐานด้านเว็บไซต์ทั้งระบบอันได้แก่ 1.UI/UX 2.Front-End Developer 3.Back-End Developer 4.Data Developer
5.ได้เผชิญหน้ากับปัญหาต่าง ๆ ทำให้เกิดประสบการณ์มากมาย ที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยลงในการทำงานในอนาคตรูปภาพการทำกิจกรรม

UI/UX ออกแบบหน้าเว็บไซต์เพื่อเป็นต้นแบบเบื้องต้นด้วย Figma


ประชุมงานครั้งที่ 1 ณ​ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


การประชุมงานออนไลน์ก่อนการทำงานจริงทุกครั้งผ่าน Google Meet

รูปภาพการประชุมรูปที่ 2


รูปภาพขณะทำงานเป็นทีมผ่าน Google Meet


ผลงาน ( Front-end )

หน้าหลัก (Home)


หน้าติดต่อ (ด้านบน)

หน้าติดต่อ (ด้านล่าง)


หน้าผลงาน (Works)


หน้ากิจกรรม (Activities)

หน้ากิจกรรม (Activities) – เมื่อกดดูรายละเอียดโพสต์ (Views Details)


หน้าทำเนียบรุ่น (Credits) – ด้านบน

หน้าทำเนียบรุ่น (Credits) – ด้านล่าง


หน้าบุคลากร – Personnel


หน้าเกี่ยวกับพวกเรา – About US


ผลงาน ( Back-end )

หน้าลงชื่อเข้าใช้ – Login


หน้าแผงควบคุม – Dashboard


หน้าอัพโหลดรูปภาพเข้าระบบ (Uploads)


หน้าอัพโหลดโพสต์ผลงาน และข่าวสาร (News)


หน้าอัพโหลดโพสต์กิจกรรม (Activities)


หน้า phpMyAdmin – ในการสร้าลบ เพิ่ม และตรวจสอบในฐานข้อมูล
งานนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้วิธีการทำงานเป็นทีม และได้รู้จักกับเพื่อน ๆ มากขึ้น

นาย วัยวัฒน์ อภิรักษ์ทานนท์ ,ลีโอ
Facebook
Twitter

คอนเท้นต์ที่คุณน่าจะสนใจ

Scroll to Top