ได้เข้าร่วม Workshop การสร้าง Antenna อย่างง่ายเพื่อรับ TV Digital

ผมได้มีโอกาสเข้าร่วม Workshop การสรา้งสิ่งประดิษฐ์ Ante …

ได้เข้าร่วม Workshop การสร้าง Antenna อย่างง่ายเพื่อรับ TV Digital Read More »